Algemene voorwaarden

Enkel deze voorwaarden zijn toepasselijk, tenzij schriftelijke overeenkomst, en zij doen alle andere voorwaarden te niet die ons zouden opgelegd worden.

Onze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en enkel volgende voorwaarden zijn van toepassing, behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke bevestigde overeenkomst onzerzijds: onze voorwaarden vernietigen dus alle andere die tegenstrijdig zouden zijn.

Het opdragen van een bestelling brengt voor de koper de aanvaarding zonder voorbehoud van onze algemene als van onze bijzondere verkoopsvoorwaarden.

Verzendingen
De door ons verkochte goederen zijn leverbaar te ASSE, alle taksen, vracht en verpakking zijn ten laste van de klant.
Zij reizen op rekening van de bestemmeling zelfs indien zij vrij van vracht en rechten aan  huize van de koper moesten geleverd worden. Geen enkele terugzending zal aanvaard worden zonder voorafgaande toelating.

Klachten
Om in aanmerking te worden genomen, dienen deze binnen de vijf dagen na de ontvangst van de koopwaar gericht naar de zetel van onze Maatschappij. Indien na tegenstrijdig onderzoek, de Maatschappij erkent dat in de leveringen vergissing of fouten werden begaan waardoor deze ongeschikt bevonden worden tot hun gebruik is zij gehouden alleenlijk voor de vervanging ervan te zorgen.

Bestellingen
Al de kopen en overeenkomsten gesloten door onze agenten, afgevaardigden of vertegenwoordigers, worden beschouwd als zijnde te ASSE gedaan en binden de maatschappij nadat ze door haar bekrachtigd werden.
De telefoonbestellingen zijn geldig op voorwaarde dat ze schriftelijk door de klant worden bevestigd en mits bekrachtiging vanwege onze maatschappij.
Elke verbintenis die niet door de Bestuurder of de Afgevaardigde Beheerder van de maatschappij ondertekend is, zal als nietig worden aangezien.

Prijzen
Alle verkopen behelzen de goederen aan de verkoopprijs en verkoopsvoorwaarden geldig op de dag van hun verzending.

Leveringsduur
Deze wordt altijd ten titel van inlichting opgegeven, maar mag niet als volstrekt betrouwbaar worden beschouwd.
Elke bestelling maakt een afzonderlijk verdrag uit. De maatschappij houdt zich het recht voor de bestellingen in verschillende achtereenvolgende leveringen uit te voeren. Desgevallend wordt elke gedeeltelijke levering aanzien als een afzonderlijk verdrag.

Uitvoering van de bestellingen
Werkstakingen, lock-out, gedwongen werkstilstand, breuk van machines, brand, opstand, oorlogen of oorlogsbedreigingen, schaarste aan grondstoffen en alle toevallen of niet te verhelpen gevallen schorsen in volle recht de uitvoering van de bestellingen en ontslaan de maatschappij van alle verantwoordelijkheid.

Betaling
Behalve tegenstrijdige bepaling onzerzijds of afwijkende overeenkomst zijn al onze facturen contant betaalbaar op de zetel van onze maatschappij te ASSE, zonder korting en zonder ander bericht op vermelde vervaldag.
Wissels of het aanvaarden van andere betalingsvoorwaarden mogen niet aanzien worden als een inbreuk op deze clausule, noch als een schuldverwisseling van het oorspronkelijk contract.
Weigeren of in gebreke blijven de koopwaar in bezit te nemen heeft de onmiddellijke invorderbaarheid van het bedrag van de factuur tot gevolg.
De rekeningen welke op de vervaldag onbetaald zijn, geven van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een toepassing van een intrest aan 1 % per maand.
Elk deel van een maand wordt beschouwd als een gehele maand.
Boven de hiervoor bepaalde conventionele intrest, zal zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de vervaldag, ten titel van schadevergoeding en voor zover de schuldenaar van geen ernstige reden blijk geeft, het factuurbedrag met 10 % verhoogd worden en met een minimum van 75 EUR.
Indien de levering, die het onderwerp uitmaakt van de factuur, door afbetalingen vereffend wordt, zou het achterwege blijven van één enkele afbetaling op haar vervaldag de onmiddellijke invorderbaarheid veroorzaken van het nog te betalen overschot, zelfs als het gaat om geaccepteerde wissels en om het even welke data erop vermeld staan.
De goederen blijven onze eigendom tot hun volledige betaling.
In geval van niet-betaling op de overeengekomen vervaltijd, behoudt de Maatschappij zich het recht voor elke andere in aanmaak zijnde bestellingen te vernietigen.

Bevoegdheid
De rechtbanken der regio van de Maatschappelijke Zetel der Vennootschap zijn alleen bevoegd voor eventuele geschillen onder de betrokken partijen.

Privacy
Voor ons privacybeleid verwijzen we u graag door naar onze website.

Techno-commerciële informatie
Onder voorbehoud van technische-, prijs- en beeldwijzigingen, zolang de voorraad strekt, recupel of bebat niet inbegrepen, prijzen in euro, excl. BTW. 
Alle afbeeldingen blijven eigendom van hun respectievelijke ontwerpers. De afbeeldingen zijn niet contractueel gebonden. De specificaties van de artikels kunnen zonder voorafgaandelijke waarschuwingen gewijzigd worden.
Onder voorbehoud van tip- en drukfouten.

Retour sturen van machines - voorwaarden
Het betreffende artikel mag geen bestelartikel zijn
Het te retourneren artikel moet in de originele doos zitten incl. Toebehoren en handleiding en de doos mag niet beschadigd zijn.
Het artikel mag niet beschadigd zijn en moet ongebruikt zijn.
Transport wordt u 2x in rekening gebracht (heen en terug). (Indien afhaling is verreist)
10% administratiekosten zullen worden aangerekend op het te crediteren bedrag.